υπηρεσία

Τιμές

Ευέλικτη Τιμολόγηση

10€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

το κόστος επίσημης μετάφρασης απλών εγγράφων όπως διαβατήριο, πιστοποιητικά (γέννηση, γάμος κ.λπ.), και παρόμοια μικρά έγγραφα είναι 10 ευρώ ανά σελίδα της μετάφρασης. Οι επείγουσες μεταφράσεις θα χρεώνονται 5 ευρώ επιπλέον ανά σελίδα της μετάφρασης.

12€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

το κόστος της επίσημης μετάφρασης εγγράφων εκπαιδευτικού περιεχομένου (Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για ΑΣΕΠ), μονοσέλιδων μικρών πιστοποιητικών και παραπλήσια έγγραφα. Οι επείγουσες μεταφράσεις θα χρεώνονται 5 ευρώ επιπλέον ανά σελίδα της μετάφρασης.

15€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

το κόστος της επίσημης μετάφρασης εγγράφων εκπαιδευτικού περιεχομένου, μετεγγραφών, πιστοποιητικών, Πτυχίων, πιστοποιητικών με βαθμούς, αναλυτικής βαθμολογίας, ιατρικών πιστοποιητικών (με μικρό περιεχόμενο όρων), τεχνικών, οικονομικών, δικαστικών και άλλων παρόμοιων εγγράφων, είναι 15 ευρώ για κάθε σελίδα της μετάφρασης. Οι επείγουσες μεταφράσεις θα χρεώνονται 5 ευρώ επιπλέον ανά σελίδα μετάφρασης.

20€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

το κόστος επίσημης μετάφρασης ιατρικών εγγράφων ή κειμένων με αμιγώς ιατρικούς όρους ανέρχεται στα 20 ευρώ ανά σελίδα της μετάφρασης. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχει δυνατότητα επείγουσας μετάφρασης (express), λόγω του ότι 2 άτομα εργάζονται σε τέτοια περιεχόμενα για την εξασφάλιση ακριβέστερης μετάφρασης και επανέλεγχο.

25€

/ ανά σελίδα μετάφρασης που δεν υπερβαίνει τις 230 λέξεις *

Ξεχωριστή κατηγορία είναι η μετάφραση της Κινεζικών και Ιαπωνικών εγγράφων, η τιμή της οποίας είναι 25 ευρώ ανά σελίδα μετάφρασης.

*

Σημείωση: εξ ορισμού, ως σελίδα μετάφρασης κειμένου ή εγγράφου νοείται ο μέγιστος αριθμός λέξεων, ο οποίος δεν υπερβαίνει τις 230. Πάνω από αυτό το όριο, η τιμή καθορίζεται από τον τελικό αριθμό των μεταφρασμένων λέξεων.